Ясла-садок № 354 "Рябінушка" Київський район м.Донецька 12
Правила прийому

 

            Відповідно до ст. 34 Закони України "Про освіту", прийом дітей в дошкільні навчальні заклади проводиться за бажанням батьків. Згідно ст. 36 "Про дошкільну освіту", батьки мають право вибирати дошкільний навчальний заклад. У відповідності п. 6 Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 р.№305,

 

Прийом дітей в дошкільний учбовий заклад здійснюється керівником протягом календарного року на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної картки про стан здоров'я дитини, довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження.

 

             Для прийому дітей до дошкільного навчального закладу (групи) компенсуючого типу додатково подається висновок психолого-медико-педагогічної консультації, територіального лікувально-профілактичного закладу чи тубдиспансеру, направлення  місцевого органу управління освітою.

Довідка, форма якої затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 27.12.1999 №302 Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в поліклініках (амбулаторіях), видається на підставі даних медичного огляду дитини, якщо відсутні медичні протипоказання для її перебування у цьому закладі, а також якщо їй проведено профілактичні щеплення згідно з календарем щеплень і вона не перебувала в контакті з хворими на інфекційні хвороби або бактеріоносіями.

 

Наразі, згідно зі ст. 12 Закону України "Про охорону дитинства" батьки несуть відповідальність за стан здоров'я дитини, його фізичний розвиток.

 

Відповідно до ст. 12, 15 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" медичні працівники, які проводять профілактичні щеплення, зобов'язані надавати об'єктивну інформацію особам, яким проводять щеплення, або їх законним представникам про ефективність профілактичних щеплень і можливі післявакцинальні ускладнення. Особам, що не досягли п'ятнадцятирічного віку, профілактичні щеплення проводяться за згодою їх об'єктивно інформованих батьків, які мають право відмовитися від щеплень за відсутності повної об'єктивної інформації про вплив щеплень на стан здоров'я і подальші наслідки.

Дане право на відмову від щеплень закріплене і в п. 18 "Положення про організацію і проведення профілактичних щеплень", затвердженого наказам МОЗ України від 03.02.2006 р. №48. У разі, якщо профілактичні щеплення дітям проведено з порушенням установлених строків у зв'язку з медичними протипоказаннями, при благополучній епідемічній ситуації за рішенням консиліуму відповідних лікарів, вони можуть бути прийняті до відповідного дитячого закладу та відвідувати його.

 

Питання про відвідування дошкільного навчального закладу дітьми, батьки яких відмовляються від щеплень вирішується лікарсько-консультативною комісією, згідно наказу Міністерства охорони здоров'я України №43429.11.2002 та затвердженого цим наказом примірного "Положення про підготовку дітей на педіатричній дільниці до відвідування дошкільного та шкільного загальноосвітнього навчального закладу".

Враховуючи вище зазначене, відмова керівника дошкільного навчального закладу у прийнятті дитини до закладу без відповідних профілактичних щеплень суперечать діючому законодавству України.

 

За наявності відповідних медичних довідок встановленого зразка із висновком лікаря, у якому зазначено, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад, керівник закладу зобов’язаний прийняти дитину до закладу.

 

 

Уважаемые родители! При поступлении в дошкольное учреждение Вам необходимо заполнить обязательный документ - Договор между ДОУ и родителями - в 2-х экземплярах.   Текст Договора предоставлен ниже.

 

ДОГОВОР
о взаимоотношениях между Дошкольным образовательным учреждением яслями-садом  № 354                                            и родителями(законными представителями)
город  Донецк Киевский район                                          «____» __________ 20__г.

Дошкольное образовательное учреждение ясли-сад № 354, именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице заведующего  Кубрак Ирины Викторовны,  действующего на основании Устава, с одной стороны, и родители (законные представители) ребенка, посещающего настоящее Учреждение, ________________________________________________________________________________________________
                                                                         (ФИО родителей (законных представителей)
именуемые в дальнейшем «Родители», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Предметом настоящего Договора является развитие, воспитание и обучение ребенка в Учреждении_________________________________________________________________________________
                                                                               (ФИО ребенка, дата рождения)
1.2. Настоящий Договор определяет и регулирует взаимоотношения между Учреждением и Родителями, разграничивает их права и обязанности как участников образовательного процесса.

2. Права и обязанности Сторон:
2.1. Стороны обязуются на основе добровольности и сотрудничества действовать совместно для осуществления:
- охраны жизни и укрепления физического и психического здоровья ребенка;
- обеспечения познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития ребенка;
- воспитания с учетом возрастной категории ребенка гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
- осуществления необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии ребенка;
- успешной социализации воспитанников с нормальными потребностями на всех этапах воспитательно - образовательного процесса;
- взаимодействия Учреждения с семьей ребенка для обеспечения его полноценного развития;
- оказания консультативной и методической помощи Учреждением родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития ребенка.
2.2. Учреждение обязуется:
2.2.1. Зачислить ребенка в группу ______________ в соответствии с его возрастом на основании медицинского заключения, заявления от родителей (законных представителей) о зачислении ребёнка, и документов, удостоверяющих личность одного из родителей (законных представителей).
В Учреждение принимаются дети в возрасте от 1,5 до 7 лет при наличии необходимых условий для содержания и воспитания детей  с учетом вида Учреждения.
При достижении ребенком возраста 6 лет 6 месяцев на 01 сентября текущего года и при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, ребенок выпускается из Учреждения и продолжает обучение в образовательном учреждении, на основании  Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании».
Решение о пребывании в Учреждении воспитанников, достигших на 01 сентября текущего года возраста 6 лет 6 месяцев, имеющих противопоказания по состоянию здоровья для зачисления в образовательные учреждения, реализующие программы начального общего образования, принимает  психолого-медико-педагогической комиссия.
2.2.2. Обеспечить:
- реализацию основной общеобразовательной программы дошкольного образования;

- воспитание, обучение, развитие и оздоровление воспитанников;
- охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанников;
- познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое и физическое развитие воспитанников;
- воспитание с учетом возрастных категорий воспитанников гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии воспитанников;
- индивидуальный подход к ребенку, учитывая способности его развития, заботу об эмоциональном благополучии ребенка;
- взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного развития детей;
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.
2.2.3. Соблюдать Конвенцию о правах ребенка.
2.2.4. Организовать предметно-развивающую среду в Учреждении (помещение, оборудование, учебно-наглядные пособия, игры, игрушки).
2.2.5. Осуществлять образовательную деятельность в соответствии с утвержденными учебным планом и расписанием занятий, а также с учетом санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических требований к максимальной нагрузке на ребенка дошкольного возраста в организованных формах обучения.
Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет непосредственно образовательная деятельность должна составлять не более 1,5 часа в неделю (игровая, музыкальная деятельность, общение, развитие движений).
Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет: в младшей группе (дети четвертого года жизни) - 2 часа 45 мин., в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут, в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут.
2.2.6. Осуществлять медицинское обслуживание ребенка:
- лечебно-профилактическое;
- оздоровительное;
- санитарно-гигиеническое.
2.2.7. Обеспечивать ребенка сбалансированным питанием, необходимым для его нормального роста и развития (десятидневное меню, трехразовое питание; время приема пищи – согласно режиму группы).
2.2.8. Устанавливать график посещения ребенком Учреждения:
- с понедельника по пятницу в режиме 10,5 -12-ти часового пребывания с 7.00 часов до 19.00 часов;
- выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни;
- работа Учреждения в предпраздничные дни – с 7.00 часов до 18.00 часов.
2.2.9. Сохранять место за ребенком в случае его болезни, санаторно-курортного лечения; карантина; отпуска и временного отсутствия Родителей по уважительным причинам (болезни, командировки, прочее), а также в летний период (июнь – август) вне зависимости от продолжительности отпуска Родителей, на основании письменного заявления одного из Родителей.
2.2.10.  Разрешать Родителям принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми (утренники, развлечения, физкультурные праздники, досуги, дни здоровья и др.)
2.2.11. Оказывать квалифицированную помощь Родителям в воспитании и обучении ребенка, в осуществлении необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии ребенка.
2.2.12. Обследовать ребенка с письменного согласия Родителей специалистами психолого-медико-педагогического консилиума Учреждения,  психолого-медико-педагогической комиссии (города, района). Доводить до сведения Родителей результаты обследования.
На основании заключения  психолого-медико-педагогической комиссии  оказывать ребенку квалифицированную логопедическую или иную помощь.
2.2.13. Направлять ребенка с согласия Родителей, при необходимости углубленной диагностики и лечения, а также в случае разрешения конфликтных и спорных вопросов, для обследования   психолого-медико-педагогической комиссии, а также в различные медицинские центры реабилитации.
2.2.14. Направлять ребенка при наличии медицинских показаний для обследования в детскую поликлинику.
2.2.15. Ознакомить Родителей с Уставом Учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности Учреждением, основными образовательными программами, реализуемыми Учреждением.

2.2.16. Предоставлять Родителям информацию об изменении размера родительской платы за содержание ребенка в Учреждении.
2.2.17. Закрывать Учреждение при проведении капитального ремонта, ремонта пищеблока, прачечной и др. При плановом проведении ремонтных мероприятий администрация Учреждения обязана поставить в известность Родителей не менее чем за две недели до начала работ.
2.3. Родители обязуются:
2.3.1. Соблюдать Устав Учреждения и настоящий Договор.
2.3.2. Соблюдать режим работы Учреждения.
2.3.3. Соблюдать требования Учреждения, отвечающие педагогической этике; своевременно разрешать с педагогами возникшие вопросы, не допуская присутствия детей при разрешении конфликтов.
2.3.4. Не нарушать и соблюдать дома основные режимные моменты Учреждения (сон, прогулка, питание).
2.3.5. При зачислении ребенка представить в Учреждение:
- заявление о приеме;
- копию свидетельства о рождении ;
- медицинскую карту;
- документы, необходимые для компенсации части родительской платы(льготная категория).
2.3.6. В случае заболевания ребенка (особенно инфекционным заболеванием) не позднее 09.00 часов первого дня его отсутствия ставить в известность старшую медицинскую сестру (администрацию) Учреждения по телефону 258-10-54.  Своевременно сдавать медицинские справки после болезни.
2.3.7. Выполнять рекомендации и требования врача, старшей медсестры Учреждения относительно медицинского осмотра у врачей-специалистов. Заключение врача сдавать медсестре в срок.
2.3.8. Проводить профилактическую и оздоровительную работу с ребенком в домашних условиях, согласно рекомендациям врача и старшей медсестры.
2.3.9. Не приводить ребенка в Учреждение с признаками простудных или инфекционных заболеваний для предотвращения их распространения среди других воспитанников.
2.3.10. Приводить ребенка в Учреждении опрятно одетым, в чистой одежде, удобной обуви; иметь смену чистого белья, форму для физкультурных занятий, сменную одежду для прогулки (штаны, варежки), расческу, носовые платки и т.п.
2.3.11. Предоставлять  медицинскую справку участкового врача-педиатра с указанием диагноза, длительности заболевания, проведенного лечения, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными, а также рекомендаций по индивидуальному режиму выздоравливающего ребенка на первые 10 - 14 дней, в случае, если он не посещал Учреждение более трех дней (за исключением выходных и праздничных дней).
2.3.12. Своевременно (не позднее, чем за сутки) информировать администрацию Учреждения о выходе ребенка после отпуска или болезни для учета и обеспечения питанием.
2.3.13. Лично передавать и забирать ребенка у воспитателя. Не делегировать эти права посторонним лицам (в исключительных случаях забирать ребенка из Учреждения имеет право доверенное лицо на основании письменного заявления Родителей).
2.3.14. Представлять в Учреждение заявления на сохранение места за ребенком на период отпуска или по другим причинам отсутствия ребенка.
2.3.15. Своевременно вносить плату за содержание ребенка в размере, устанавливаемом Учредителем, до 15 числа текущего месяца.
2.3.16. Своевременно информировать администрацию Учреждения о замеченных нарушениях для их устранения.
2.3.17. Сотрудничать с воспитателем в создании оптимальных условий для воспитания и обучения ребенка, реально понимать свою роль, как участника образовательного процесса.
2.3.18. Принимать активное участие во всех мероприятиях, проводимых для родителей в Учреждении, а также в районных мероприятиях (открытые занятия, праздники, родительские собрания, оформление групповых комнат).
2.3.19. Соблюдать и защищать права и достоинство своего ребенка и других воспитанников Учреждения. Не допускать физического и психического насилия, оскорбительных заявлений относительно своего ребенка, других детей, их родителей.
2.3.20. Уважать честь и достоинство работников Учреждения.
2.4. Учреждение имеет право:
2.4.1. На защиту профессиональной чести и достоинства сотрудников Учреждения.
2.4.2. Не передавать ребенка Родителям, если те находятся в состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьянения.
2.4.3. Защищать права и достоинство ребенка, следить за соблюдением его прав Родителями, а также сотрудниками Учреждения.
2.4.4. Заявлять в службу социальной защиты и профилактики безнадзорности  о случаях физического, психического, сексуального насилия, оскорбления, злоупотребления, отсутствия заботы, грубого, небрежного обращения с ребенком со стороны Родителей.
2.4.5. Вносить предложения по совершенствованию воспитания ребенка в семье.
2.4.6. Учреждение имеет право направить ребенка на психолого-медико-педагогическую комиссию  для принятия решения о повторном обучении ребенка по программе подготовительной группы.
2.4.7. Комплектовать группы, как по одновозрастному, так и по разновозрастному принципу.
2.4.8.Объединять группы при уменьшении количества детей в летний период и отпусков воспитателей.
2.4.9. Заменять персонал в группах на время отпуска, болезни сотрудников, отсутствия кадров.
2.4.10. Самостоятельно выбирать формы и методы обучения и воспитания в пределах, определенных Законом Донецкой Народной Республики «Об образовании», Законом Московской области «Об образовании Московской области» и другим действующим законодательством Российской Федерации в области образования.
2.4.11. Обратиться в суд для взыскания долга по родительской плате в судебном порядке.
2.5. Родители имеют право:
2.5.1. Защищать законные права и интересы своего ребенка и других воспитанников.
2.5.2. Знакомиться с документами, регламентирующими деятельность Учреждения.
2.5.3. Получать компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в Учреждении в соответствии с Порядком обращения за компенсацией части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях и иных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, утвержденным постановлением главы Красногорского муниципального района от 22.03.2010г. № 538/3.
2.5.4. Участвовать в различных мероприятиях Учреждения вместе со своим ребенком (детские праздники, конкурсы, досуги, игровые открытые занятия и т.д.).
2.5.5. Присутствовать на любых занятиях с ребенком в Учреждении (в том числе и индивидуальных) при условии предварительной договоренности, заблаговременно поставив в известность заведующего Учреждения.
2.5.6. Присутствовать на обследовании ребенка специалистами психолого-медико-педагогической комиссии, врачами узких специальностей при проведении углубленного медицинского осмотра, специалистами Учреждения (учителем –логопедом, педагогом – психологом и др.).
2.5.7. Требовать выполнения Устава Учреждения и условий настоящего Договора.
2.5.8. При поступлении ребенка в Учреждение и при переходе из группы в группу оказывать посильную помощь для комфортного пребывания ребенка в детском саду, принимать участие в ремонте группы и оборудования (стулья, столы, шкафы, игрушки), благоустройстве участков. Принимать участие в субботниках и воскресниках не реже, чем 1 раз в квартал.
2.5.9.Оказывать благотворительную помощь (как индивидуальную, так и групповую), направленную на развитие Учреждения, совершенствование педагогического процесса в группе, подтвержденную решением родительского собрания.
2.5.10. Избирать и быть избранными в родительский комитет группы и в Совет Учреждения.
2.5.11. Вносить предложения и принимать решения об охране и защите воспитанников.
2.5.12. Досрочно расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, уведомив об этом администрацию Учреждения за 30 календарных дней.

3. Ответственность Сторон
3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору, Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Донецкой Народной Республики.

4. Дополнительные условия.
4.1. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон. Все дополнительные Соглашения, а также изменения и дополнения к настоящему Договору имеют юридическую силу только при условии их подписания уполномоченными на то представителями Сторон.
4.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменном виде и являются его неотъемлемой частью.
5. Срок действия настоящего Договора____________________________________________________________
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует на все время пребывания ребенка в Учреждении.
5.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

6. Адреса, паспортные данные (Родителей) и подписи Сторон


Заведующий ДОУ ясли-сад  № 354                                Родители (законные представители):
                                                                                            Мать ________________________________________
                                                                                                                                                  (Ф.И.О. полностью)
___________(Кубрак И.В.)                                              _____________________________________________
  (подпись)                                                                            _____________________________________________
                                                                                                                             (паспортные данные)

                                                                                                               _________________________________________________________
                                                                                           Контактные телефоны __________________________
 

«_____» _________________ 20____г.                           Адрес проживания ______________________________
                                                                                           ______________________________________________

  МП                                                                                   __________________ /__________________________
                                                                                                                        (подпись)                                   (расшифровка подписи)

                                                                                            «_____» _________________ 20____г.

 

Один экземпляр настоящего Договора получили:
____________         /___________________/
(подпись)                             (расшифровка подписи)                  Отец ________________________________________
 «___» ___________20___г.                                                                        (Ф.И.О. полностью)
                                                                                           _____________________________________________
 ____________        /___________________/                  _____________________________________________
   (подпись)                            (расшифровка подписи)                                                (паспортные данные)                                                                                                                    

«___» ___________20___г.                                                       ________________________________________________________
                                                                                           Контактные телефоны _________________________
                                                                                           Адрес проживания ____________________________
                                                                                            _____________________________________________
                                                                                            __________________ /__________________________
                                                                                                                           (подпись)                                 (расшифровка подписи)

                                                                                           «_____» _________________ 20____г.

                       

С Уставом Учреждения, лицензией на право  ведения образовательной деятельности Учреждением,         основными образовательными программами, реализуемыми Учреждением, и т.д., ознакомлены:

_______________/___________________/                                        ________________/___________________/
(подпись)                           (расшифровка подписи)                                                       (подпись)                         (расшифровка подписи)

«___» ___________20___г.                                                                «___» ___________20____г.

 

 

 


1
2